Algemene Voorwaarden

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder depotnummer 2767; registratienummer 10033537.

1. TOEPASSELIJKHEID

1. Onderstaande voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 1997 van toepassing op alle offertes en bevestigingen. 

2. Onder “ OPDRACHTGEVER” wordt in deze voorwaarden verstaan, ieder (rechts)persoon die met “JOLA” een overeenkomst wenst af te sluiten.

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1 Alle door JOLA gedane offertes en aanbiedingen, hetzij in de vorm van prijslijsten, mondeling en andere verklaringen zijn immers vrijblijvend.

2. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat JOLA opdracht/bestelling schriftelijk heeft bevestigd. 

3. Eventueel later gemaakte afspraken en/of wijzigingen in de overeenkomst door of namens JOLA zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door JOLA, binnen 8 dagen bevestigd worden.

4. Elke overeenkomst wordt door JOLA aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat OPDRACHTGEVER, uitsluitend ter beoordeling van JOLA, voldoende kredietwaardig blijkt te zijn. 

3. EIGENDOMMEN

1.Eigendomsrechten op de door JOLA aan OPDRACHTGEVER verstrekte tekeningen, afbeeldingen en in het algemeen op alles wat door JOLA is vervaardigd, worden door JOLA uitdrukkelijk gereserveerd.

2. Openbaarmaking door OPDRACHTGEVER van het hierboven genoemde is slechts met schriftelijke toestemming van JOLA geoorloofd.

3. De door JOLA gehanteerde productiemiddelen blijven eigendom van JOLA tenzij anders overeengekomen. JOLA is niet verplicht voornoemde productiemiddelen te bewaren ten behoeve van OPDRACHTGEVER. 

4. PRIJZEN

1.Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden exclusief BTW en andere heffingen, welke door overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.

2. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op moment van aanbieding. Indien kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is JOLA gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Indien de kostprijsverhoging echter meer dan 15% bedraagt, is OPDRACHTGEVER bevoegd de order binnen 3 dagen na tijdstip waarop OPDRACHTGEVER daarvan kennis heeft genomen, te annuleren

4. De in vorige lid bedoelde annulering geschiedt conform het gestelde in artikel 10. 

5. MEER EN MINDERWERK

JOLA is gerechtigd 15% meer of minder werk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat OPDRACHTGEVER verplicht is 15% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen. 

6. WIJZIGING PER OPDRACHT

1.Een schriftelijk door of namens OPDRACHTGEVER aangebrachte wijziging in de order, van welke aard dan ook die een kostenverhoging met zich meebrengt wordt aan OPDRACHTGEVER doorberekend.

2. De door OPDRACHTGEVER gewenste wijziging in de uitvoering van de opdracht dient tijdig aan JOLA schriftelijk worden mede gedeeld. 

7. LEVERING EN LEVERTIJD

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient OPDRACHTGEVER JOLA een laatste termijn voor levering te worden gegund.

2. Aan de leveringsplicht van JOLA zal zijn voldaan door éénmaal aanbieden van goederen. In geval van niet-aanname komen de kosten voor rekening van de OPDRACHTGEVER. 

8. RECLAME 

1. OPDRACHTGEVER is verplicht de geleverde goederen onverwijld na levering te controleren en bij vermeende gebreken JOLA hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen.

2. JOLA dient door OPDRACHTGEVER in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

3 Indien JOLA binnen 8 dagen na levering geen bericht heeft ontvangen overeenkomstig hierboven 

vermeld sub 1. , wordt OPDRACHTGEVER geacht in te stemmen met de geleverde goederen en vervalt ieder recht op reclame 

9. AFWERKING

1. OPDRACHTGEVER is niet gerechtigd afgeleverde goederen af te keuren op grond van geringe afwijking in kleur, aantal en/of materiaal.

2. Teksten van OPDRACHTGEVER worden verwerkt naar aangegeven kopie, of een schriftelijke opdracht. 

10. ANNULERING

1. Indien OPDRACHTGEVER een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft JOLA het recht OPDRACHTGEVER annuleringskosten in rekening te brengen, welke in navolgend tijdschema berekend worden over de overeengekomen prijs: a. tot 14 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 30%. b. Minder dan 14 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 40%. 

2. Aan een verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een order na (gedeeltelijke) levering door JOLA kan niet worden voldaan.

3. Evenmin kan een verzoek tot gedeeltelijke annulering worden voldaan., indien JOLA het product speciaal voor OPDRACHTGEVER heeft vervaardigd of heeft laten 

vervaardigen. 4. Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het aangetekende schrijven wordt geacht datum van annulering te zijn. 

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Tot op tijdstip waarop OPDRACHTGEVER aan al zijn betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van JOLA.

2. OPDRACHTGEVER is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf, totdat OPDRACHTGEVER aan zijn betaling- en overige verplichtingen jegens JOLA heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft OPDRACHTGEVER het geleverde in bruikleen.

3. Wanneer OPDRACHTGEVER enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is JOLA zonder enige ingebrekestelling dan wel rechtelijke tussenkomst gerechtigd de zaken terug te nemen. 

12. OPZEGGING OVEREENKOMST

1. JOLA behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met OPDRACHTGEVER onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien OPDRACHTGEVER: a. onder bewind wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard, of surséance van betaling aanvraagt b. enige (betaling)verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest

2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op OPDRACHTGEVER opeisbaar en is JOLA daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.3. De post “winstderving” bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50,00 (excl.BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” heeft de hoogte van de wettelijke rente. 

13. VERVOER 

1.Alle risico’s van transport van de te leveren goederen berust vanaf moment dat de goederen JOLA verlaten bij OPDRACHTGEVER zowel voor wat betreft de directe als indirecte schade.

2. Verzending van goederen geschiedt op de wijze zoals aangegeven door JOLA. Binnen Nederland zullen goederen met een waarde groter dan € 150,00 (excl.BTW) franco huis geleverd worden. Onder € 150,00 (excl. BTW) wordt € 15,00 (excl. BTW) verzend- en orderkosten in rekening gebracht.

3. Indien OPDRACHTGEVER de goederen op een andere wijze wenst te ontvangen zijn de hieraan verbonden extra kosten voor zijn rekening. 

14. AANSPRAKELIJKHEID

1. JOLA aanvaardt geen aansprakelijkheid ter sprake van door OPDRACHTGEVER geleden schade als direct of indirect gevolg van: a. overmacht, zoals beschreven in artikel 16. b. daden en nalatigheden van OPDRACHTGEVER. c. fouten en/of gebreken in een reeds door OPDRACHTGEVER goedgekeurd ontwerp, die nadien worden geconstateerd.

2. JOLA is nimmer gehouden de door OPDRACHTGEVER gelden bedrijfs- en/of gevolgschade te vergoeden.

15. BETALING

1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien een betaling van een factuur niet binnen de daarvoor gestelde termijn is ontvangen en wanneer JOLA als dan rechtsmaatregelen tot verkrijging van betaling zijdes OPDRACHTGEVER neemt, is deze gehouden tot betaling van de door JOLA te maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op 15% van de te betalen hoofdsom, onverminderd eventuele door OPDRACHTGEVER krachtens rechtelijke uitspraak verschuldigde proceskosten. 

3. Indien OPDRACHTGEVER met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is JOLA gerechtigd de overige nog uit te voeren orders op te schorten 

16. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat JOLA wegens buitengewone omstandigheden zoals brand, storing, watersnood en voorts elke omstandigheid waarop JOLA redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.

2. In geval van overmacht, is JOLA gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat JOLA tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan OPDRACHTGEVER gehouden is. 

17. MEDEWERKING OPDRACHTGEVER

OPDRACHTGEVER zal JOLA steeds tijdig alle medewerking geven en inlichtingen verschaffen, welke JOLA noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen leveringen te kunnen verrichten. 

18. DIVERSE KOSTEN

De drukproefkosten bedragen € 7,50 per tekst; deze drukproef ontvangt U via de mail. Na goedkeuring duurt de levering nog ca. 1 week. 

DRUTEN , JANUARI 1997